Hotel Robert's Port ****, Mikołajki

Aktualne zapytanie ofertowe

Gwarancja najniższej ceny!
15 Wrzesień 2019
16 Wrzesień 2019

Aktualne zapytanie ofertowe

 

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Budowa budynku Centrum Konferencyjnego
i Targowego przy Hotelu Robert`s Port
w miejscowości Stare Sady

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowalne Sp. z o.o. Marcinkowo 156; 11 – 700 Mrągowo,
wpłynęła 07.12.2018r. za kwotę 20 368 800,00 zł brutto.

/uploads/rozstrzygniecieBAZA.pdf

 

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Budowa budynku Centrum Konferencyjnego
i Targowego przy Hotelu Robert`s Port
w miejscowości Stare Sady

Termin składania ofert: do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia: 1147824

 

Stare Sady dnia 06 listopada 2018r


Zamawiający – Hotel Robert`s Port , Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki, zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku Centrum Konferencyjnego i Targowego przy Hotelu Robert`s Port w miejscowości Stare Sady w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, nr projektu POW.01.03.02-28- 0007/17 pod nazwą: „M2 System.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020
Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.
I. Zamawiający:
Hotel Robert`s Port , Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki
NIP: 845-001-04-45
REGON 790007059
administracja@hotel-port.pl
tel.: 87 429 84 17; 507 835 306
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę budynku Centrum Konferencyjnego i Targowego zaprojektowanego w technologii mieszanej żelbetowej, ze ścianami nośnymi monolitycznymi żelbetowymi i stropami żelbetowymi. W skład bryły budynku wchodzi jedna kondygnacja podziemna, dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe przykryte dachem dwuspadowym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej dostępnej pod linkiem https://www.dropbox.com/sh/5h4xlmhp8fwwleh/AAB41VyLBpkxb17bnDLbzyxMa?dl=0 Dokumentacja zabezpieczona jest hasłem udostępnianym zainteresowanym po przesłaniu maila na adres administracja@hotel-port.pl Sposób udostępniania jest zgodny z zasadami komunikacji pomiędzy stronami procedury.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, ustaleń zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami, zmianami, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, w tym prawem budowlanym i sztuką budowlaną.
4. Zamawiający określa minimalne długości gwarancji w zakresie robót budowlanych na okres minimum 3 lata;
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne”). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak Wykonawca stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia,
że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zasygnalizował Zmawiającemu w formie zapytania i wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści zapytania, Zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie.
6. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
7. Ciężar wykazania spełnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.
9. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Oferowanie rozwiązań równoważnych, w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno–eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
10. Wspólny słownik zamówień:
1) CPV 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
11. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-28-0007/17 pod nazwą: „M2 System.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 na lata 2014 – 2020.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r,
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) Wykaże dysponowaniem do realizacji zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
2) wykażą się posiadanym doświadczeniem przy realizacji przynajmniej jedną budową/przebudową/remontem lub modernizacją budynku o kubaturze przynajmniej 2500 m3, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu robót wraz z poświadczeniami (protokół odbioru/referencje).
2. Niewykazanie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanego doświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z postępowania .
3. Warunek wykluczenia w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta powinna być:
a) złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) musi być sporządzona w języku polskim,
c) dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
d) powinna być sporządzona na formularzu ofertowym właściwym dla danej części, załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2
e) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
2) Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
3) Na kopercie należy wpisać nr ogłoszenia.
4) Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
5) Wykonawca może złożyć ofertę jedynie na całość przedmiotu zamówienia.
6) Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
7) Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
8) Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
9) Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do
reprezentacji Wykonawcy;
b) Wykaz osób
c) Wykaz robót wraz z poświadczeniami ( referencje/protokoły odbioru)
10) Zmiana lub wycofanie oferty:
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
b) Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
c) Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.
VI. Przesłanki odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV
ust. 3 zapytania
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
VII. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego: Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński w Starych Sadach 4, 11-730 Mikołajki, do dnia 07 grudnia 2018r do godziny 12:00
VIII. Osoby do kontaktu:
Krzysztof Wanda; tel/fax 087 429 84 00 lub 507 835 306
IX. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
a) całościowa cena brutto (waga 80 %) - od 0 - 80 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie
koszty wykonania zlecenia,
metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *80 pkt
b) okres gwarancji na roboty budowalne w budynku wielofunkcyjnym (waga 20%): od 0 - 20 pkt.
2. Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie według następujących zasad:
3. Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji (Okres Zgłaszania Wad) na przedmiot zamówienia na 3 lata, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
a) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 3 lat - Zamawiający wówczas przyzna: 0 punktów
b) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 4 lat - Zamawiający wówczas przyzna:10 punktów
c) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 5 lat i więcej -
Zamawiający wówczas przyzna: 20 punktów
4. w przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okresu gwarancji, wówczas w celu przyznania punktacji okresu gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu, natomiast zadeklarowany okresu gwarancji zostanie wpisany do umowy w sprawie zamówienia publicznego jako obowiązujący.
5. w przypadku jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ,
6. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okresu gwarancji krótszy niż 3 lata, wówczas oferta zostanie
odrzucona,
2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.
X. Przesłanki do aneksowania umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany:
1) W przypadku zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
2) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przedłużających się czynności związanych z podłączeniem instalacji do sieci spowodowane działaniami operatora.
3) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do zmiany;
4) W zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).
5) W zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP.
6) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego,
7) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,
8) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
9) W zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
10) W zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przeszkody podziemnej lub przeszkody prawnej powodującej przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
11) W zakresie terminu, wynagrodzenia i sposobu wykonania zamówienia, w przypadku ograniczenia zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
12) W zakresie zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami zapytania.
13) W zakresie zawartych informacji w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
14) W zakresie zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
15) W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, w zakresie waloryzacji wynagrodzenie o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.
16) W zakresie konieczności wprowadzenia zmiany oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, np. danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.
17) W zakresie zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zamówienia,
18) W przypadku wystąpienia konieczności miany zaoferowanych w ofercie urządzeń w przypadku braku ich dostępności na rynku, z zastrzeżeniem że nowe proponowane urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż zaoferowana w ofercie a wysokość wynagrodzenia wykonawcy nie może ulec zwiększeniu.
19) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:
a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót,
b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego,
d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
e) pierwotny produkt został wycofany z rynku lub jest niedostępny.
XI. Dodatkowe informacje
1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawartych w ofercie.
2) Wyjaśnieniom i uzupełnieniom nie podlegają elementy podlegające ocenie w poszczególnych
Kryteriach.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez
podania przyczyny.
4) Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum
30%.
5) W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
XII. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1) Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2) Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi.
3) Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
XIII. Informacja z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński; 11-730 Mikołajki.
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński; 11-730 Mikołajki, Stare Sady 4 jest Pan Robert Śliwiński, mail: daneosobowe@hotel-port.pl
3. Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na budowę budynku Centrum Konferencyjnego i Targowego przy Hotelu Robert`s Port w miejscowości Stare Sady prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności .
4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
procedury;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie i załącznikach;
7. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XIV. Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:
1) poniedziałek - piątek– od godzinach . 8:00 – 16.00
2. W przedmiotowym postępowaniu, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1219) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy.
3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści ogłoszenia,
2) wniosek o wyjaśnienie oraz wyjaśnienia dotyczące treści oferty oraz załączonych dokumentów,
3) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie,
4) zawiadomienie o odrzuceniu oferty,
5) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty),
6) zawiadomienie do Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie,
7) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują w/w oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
7. Adres do korespondencji Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki
8. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na
ten adres - w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. Osobą do kontaktu jest:
Krzysztof Wanda tel/fax 087 429 84 00, 507 835 306; adres e-mail: administracja@hotel-port.pl
XV. Załączniki
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Dokumentacja projektowa
3. Wzór oferty
4. Wykaz osób
5. Wykaz robót.
6. Wzór umowy.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1052107

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1052106

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1052105

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1052104

 

 

 

Stare Sady, dnia 26-09-2017r.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr HR/ZO/2/2017 z dnia 01-09-2017r.

Na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach.

 

Zamawiający HOTEL ROBERT’S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „ Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach współfinansowanego z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 - „Efektywność energetyczna” Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, unieważnienia procedurę zapytania ofertowego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności ogłoszoną w dniu 01-09-2017r. zmierzającą do wyboru oferenta na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach.

/uploads/UniewaznieniepostpowaniaHR_ZO_2_2017.pdf

 

 

W dniu 20-09-2017r. przeprowadzono ocenę i dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach.

Znak: HR/ZO/2/2017 

 

ZOBACZ PDF

 

 

/uploads/projektinstalacjifotowoltaicznejHR_ZO_2_2017.pdf

/uploads/ZapytanieofertoweHotelRobertsHR_ZO_2_2017.pdf

 

/uploads/UniewanieniezapytaniaofertowegoHR_ZO_1_2017_11-08-2017r_.pdf

 

/uploads/ZapytanieofertoweHR_ZO_1_2017.pdf

/uploads/projektinstalacjifotowoltaicznej.pdf

 

ARCHIWUM

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś „Turystyka”

Projekt:

„Uruchomienie obiektu turystycznego w standardzie czterogwiazdkowym w miejscowości Stare Sady”
w ramach:

 • Osi priorytetowej 2 – „Turystyka”
 • Działanie 2.1 – „Wzrost potencjału turystycznego”
 • Poddziałanie 2.1.1 – „Baza noclegowa i gastronomiczna”
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego regionu poprzez stworzenie kompleksowej oferty świadczenia wysokiej jakości usług turystycznych,  polegającej na uruchomieniu obiektu turystycznego w turystycznego w standardzie czterogwiazdkowym na przestrzeni 2 lat (2011-2012).  
Projekt inwestycyjny polega na rozbudowie istniejącego budynku hotelowego poprzez dobudowę nowej bryły składającej się  z trzech części: hotelowej, gastronomicznej oraz rekreacyjnej oraz zmianę jego standardu na czterogwiazdkowy.

Rezultaty projektu:

 • Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych obiektów turystycznych - 1
 • Liczba utworzonych miejsc pracy - 20
 • Liczba nowych miejsc noclegowych – 122
 • Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych – 18000 osób/rok
 • Liczba nowych miejsc gastronomicznych - 122

Projekt jest zgodny z innymi programami:

Komplementarność z RPO WiM na lata 2007-2013:

 • Oś priorytetowa nr 1.  Przedsiębiorczość – przyczynia się do poprawy jakości oferty usług firm konkurujących w regionie;
 • Oś priorytetowa nr 6. Środowisko przyrodnicze – wpływa pośrednio na ochronę środowiska poprzez popularyzację jego walorów, tym samym podniesienie w świadomości turysty i mieszkańca poczucia, iż użytkowanie środowiska to nie tylko przywilej i komfort ale i obowiązek utrzymania i podnoszenia jego walorów.

Program Rozwoju obszarów Wiejskich (oś priorytetowa nr 3. – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej) – przyczyni się do wzrostu zatrudnienia ludności, tym samym wzrośnie ich potencjał nabywczy, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia jakości życia pracowników i ich rodzin.

Kalendarium Projektu

 • Styczeń 2009 - złożenie wniosku o dofinansowanie;
 • Wrzesień 2010 – rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu;
 • 11 Lipca 2011 – podpisanie umowy o dofinasowanie projektu;
 • Sierpień 2011 – złożenie pierwszego wniosku o płatność;
 • Marzec 2012 – zakończenie rzeczowe realizacji projektu.
 • Sierpień 2012 – zakończenie finansowe realizacji projektu

Zapytania ofertowe

Oś „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

Projekt:

„Wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego w obiekcie hotelowym”
w ramach:

 • Osi priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
 • Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”
 • Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP”
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:

 • Uruchomienie usług cyfrowych świadczonych poprzez serwis internetowy;
 • Uruchomienie systemu informatycznego przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowych funkcjonalności oraz połączenie komórek organizacyjnych.

Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu na poziomie rezultatu to:

 • Liczba nowych usług elektronicznych dla MSP świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa - 6 obszarów;
 • Liczba nowych usług elektronicznych dla obywateli świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa - 1 szt. (obsługa rezerwacji),
 • Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci - 18 250 szt.

Kalendarium Projektu:

 • Wrzesień 2011 - złożenie wniosku o dofinansowanie;
 • Grudzień 2011 – rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu;
 • 29 Grudzień 2011 – podpisanie umowy o dofinasowanie projektu;
 • Styczeń 2012 – złożenie pierwszego wniosku o płatność;
 • 30 wrzesień 2012 - rzeczowe zakończenie realizacji projektu
 • 31 październik 2012 - zakończenie finansowe realizacji projektu.

http://www.rpo.warmia.mazury.pl/

Zapytania ofertowe

Oś „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”

Projekt:

„Uruchomienie portu żeglugi śródlądowej w miejscowości Stare Sady” 

w ramach:

Osi Priorytetowej 5 – „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”,
Działania 5.1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”,
Poddziałania 5.1.4 – „Infrastruktura portowa”

Głównym celem projektu jest poprawa spójności transportowej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Cel główny realizowany będzie przez następujące cele niższego rzędu:

 • Uruchomienie nowej trasy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich,
 • Zwiększenie liczby podróżnych korzystających z transportu wodnego,
 • Poprawa komfortu podróżowania, poprzez podniesienie jakości infrastruktury w porcie.

Kalendarium Projektu:

 • Czerwiec 2012 - złożenie wniosku o dofinansowanie;
 • 24 Czerwca 2014 – podpisanie umowy o dofinasowanie projektu;
 • 01 Września 2014 – rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu;

Zapytania ofertowe

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij