Hotel Robert's Port ****, Mikołajki
Hotel Robert's Port

Aktualne zapytanie ofertowe

Gwarancja najniższej ceny!
29 Wrzesień 2023
30 Wrzesień 2023
  1. Hotel Robert's Port
  2. Aktualne zapytanie ofertowe

Aktualne zapytanie ofertowe

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00 kWp w na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

G2V Maciej Kędzierski Ul. Kołobrzeska 38 10 – 434 Olsztyn cena: 246 000,00 zł brutto; wpłynęła 30.10.2019 r.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213368

 

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00kWp w na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert do dnia 16-10-2019

Numer ogłoszenia 1210713

Miejsce i sposób składania ofert

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego Hotel Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński Stare Sady 4; 11 – 730 Mikołajki do 16 październik 2019 do godziny 16:00
Oferta musi być złożona w zaklejonej kopercie z napisem: „Zapytanie ofertowe na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00kWp w na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
1) złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2) musi być sporządzona w języku polskim,
3) dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
4) powinna być sporządzona na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2
5) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
2. Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
3. Na kopercie należy wpisać nazwę zamówienia: „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00kWp w na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach”.
4. Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
5. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
6. Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
7. Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
8. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
2) Wykaz osób
3) Kartę katalogową oferowanych modułów fotowoltaicznych potwierdzające mocy paneli.
4) Dowód wniesienia wadium.
9. Zmiana lub wycofanie oferty:
1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
2) Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
3) Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Wanda,

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. 87 429 84 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00kWp

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: mrągowski Miejscowość: Stare Sady

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja umowy RPWM.04.01.00-28-0562/16 pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) dostawa i montaż monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 40,00kWp wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2018 r.,
2) dostawa i montaż falowników,
3) wykonanie kompletnego okablowania,
4) instalacja układów zabezpieczeń nadprądowych i przeciwprzepięciowych,
5) rozruch instalacji
6) przeprowadzanie przeglądów serwisowych,
7) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,
8) włącznie do sieci.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej załączonej do zapytania.
3. Okres gwarancji produktowej na moduły fotowoltaiczne min 12 lat od dnia podpisania protokołu odbioru.
4. Okres gwarancji i rękojmi za wady na zrealizowany przedmiot umowy wynosi 5 lat, liczonej od dnia odbioru końcowego.
5. Dostarczane urządzenia muszą spełniać ponadto wymagania określone w dokumentacji projektowej.
6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne”). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak Wykonawca stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zasygnalizował Zmawiającemu w formie zapytania i wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści zapytania, Zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie.
7. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
8. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
9. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
10. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać
w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.
11. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających
z wcześniejszych zapisów.

Kod CPV

09331200-0

Nazwa kodu CPV

Słoneczne moduły fotoelektryczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

X. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1) Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2) Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
3) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek który będzie wskazany przez Zamawiającego.
4) Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć w depozycie Zamawiającego do dnia podpisania umowy.
5) Poręczenie lub (i) gwarancja musi zawierać klauzule o nie odwoływalności oraz zapewniać bezwarunkową wypłatę przez Gwaranta (Poręczyciela) na pierwsze pisemne żądanie kwot do wysokości wartości zabezpieczenia.
6) Wykonawca ma obowiązek wnieść 100% kwoty zabezpieczenia najpóźniej w dniu podpisania umowy. Kwota wniesionego zabezpieczenia w wysokości 70 % zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część (30 %) zostanie zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
7) Zapłata kwoty stanowiącej zabezpieczenie wykonania umowy nastąpi bezspornie po otrzymaniu od Zamawiającego pierwszego wezwania na piśmie.
8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyskującej kolejną najwyższą ilość punktów, bez ponownej oceny ofert.
 

Harmonogram realizacji zamówienia

III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 10 listopada 2019r
XI. Przesłanki odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV ust. 3 zapytania
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
4) Nie wnieśli wymaganego wadium.
2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w części IV ust. 3 zapytania, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.
XIII. Dodatkowe informacje
1. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawartych w ofercie.
2. Wyjaśnieniom i uzupełnieniom nie podlegają elementy podlegające ocenie w poszczególnych Kryteriach.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
4. Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum 30%.
5. Zamawiający zastrzega, że dokona analizy ceny modułów, w zakresie cen antydumpingowych
w przypadku wskazania w ofercie producenta objętego cłem antydumpingowym oraz umieszczonego go w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego rady (UE) NR 1238/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe oraz stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej lub uwzględnionych w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2016/185 z dnia 11 lutego 2016 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (UE) nr 1238/2013 na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) wysyłanych z Malezji i Tajwanu, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Malezji i Tajwanu.
6. W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
 

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień
 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy
1) dysponują posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).

Dodatkowe warunki

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 złotych, (słownie: trzy tysięcy złotych ) w terminie do dnia składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w następującej formie:
1) Pieniądzu – przelewem na konto zamawiającego Nr rachunku: 28 1930 1637 2004 6200 3281 0001. dopiskiem zapytanie na: „Zapytanie ofertowe na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,00kWp w na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach”
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.
Za uznanie, że wadium w pieniądzu wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wniesienie wadium następuje w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie wadium.
3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
4. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie
i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowej procedury
5. Zwrot wadium:
1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę
6. Utrata wadium:
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do wyjaśnienia treści oferty, uzupełnienia oferty, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o które wniósł w piśmie Zamawiający, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki rachunkowej, pisarskiej, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
XIV. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2) powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi;
3) braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
4) Braku zgody Instytucji Zarządzającej/ Instytucji Pośredniczącej na zmiany w dokumentacji.
5) Nie otrzymanie dofinansowania.
6) Zmiany w zakresie realizacji projektu powodujące, że realizacja przedmiotu zamówienia jest nie możliwa na warunkach zawartych w zapytaniu.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach:
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
 

Warunki zmiany umowy

Przesłanki do aneksowania umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) w zakresie terminu realizacji w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz o czas niezbędny do ich wykonania;
2) w zakresie terminu realizacji na skutek przedłużającej się procedury włączenia do sieci.
3) w zakresie terminu, zakresu oraz wynagrodzenia w przypadku zmian zakresu zamówienia w stosunku do pierwotnych założeń zwartych w dokumentacji projektowej .
4) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mającej wpływ na termin lub zakres zamówienia
5) w zakresie zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
6) w zakresie zmiany terminu w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się wykonawcy do zmiany;
7) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
8) w zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót
z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP.
9) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpią przeszkody techniczne lub przeszkody prawne powodujące przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
10) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego,
11) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,
12) w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
13) w zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
14) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
15) w zakresie treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
16) w zakresie zmiany podwykonawców robót po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
17) w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT, w związku ze zmianą ustawy. Zakres zmiany obejmuje jedynie wzrost wynagrodzenia o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.
18) W zakresie zmian oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy poprzez podanie nowych danych.
19) W zakresie zmian Personelu Wykonawcy lub Zamawiającego; mających istotny wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, ,w tym osób pełniących samodzielne funkcje na budowie, poprzez podanie nowych danych
20) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zawarcia, poprzez odstąpienie od umowy a zakres wykonanych robót zostanie rozliczony kosztorysem powykonawczym opartym o dokonana inwentaryzacją przeprowadzoną przez powołaną do tego komisje.
21) W zakresie zaoferowanych urządzeń, jeśli nie będą dostępne na rynku, wycofane z produkcji pod warunkiem, że nowe urządzenia będą posiadały przynajmniej minimalne parametry jak urządzenia zaoferowane w ofercie, a wynagrodzenie nie ulegnie zwiększeniu.
22) w zakresie terminu realizacji zamówienia, sposobu realizacji zamawiania oraz zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą zamawiającego, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:
a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót,
b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego,
d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
e) pierwotny produkt został wycofany z rynku lub jest niedostępny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

8. Do oferty należy dołączyć:
1) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do reprezentacji Wykonawcy;
2) Wykaz osób
3) Kartę katalogową oferowanych modułów fotowoltaicznych potwierdzające mocy paneli.
4) Dowód wniesienia wadium.
 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
1) Nazwa kryterium: „Cena oferty brutto” – 60 pkt.
całościowa cena brutto- od 0 - 60 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie koszty wykonania zlecenia,
metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *60 pkt

W przypadku, jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2) Termin realizacji – 36 pkt.

Termin realizacji Pkt.
1 Do 31.10.2019r 36 pkt.
2 Do 01.11.2019 r. do 05.11.2019r. 18 pkt.
3 Do 06.11.2019r.do 10.11.2019r. 0 pkt.

3) Aspekty społeczne - zatrudnienie – 4 pkt.
a) Punkty przyznawane będą przyznawane w następujący sposób:
Kryterium – aspekt społeczne – zatrudnienie PUNKTY
Przynajmniej 1 osobę bezrobotną 1 pkt.
Przynajmniej 1 osobę niepełnosprawną 1 pkt.
Przynajmniej 1 osobę do 30. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 1 pkt.
Przynajmniej 1 osobę po ukończeniu 50. roku życia posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia; 1 pkt.
Nie zamierzam zatrudnić: osoby bezrobotnej; osoby do 30. roku życia lub osoby po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnieni, jak również osoby niepełnosprawnej. 0 pkt.

b) Kryterium „aspekty społeczne - zatrudnienie” rozpatrywane będzie według następujących zasad:
• Wykonawca może uzyskać maksymalnie 4 pkt. w kryterium aspekty społeczne – zatrudnienie;
• przez osobę bezrobotną, należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1482. )
• przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.) ;
• przez osobę posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia należy rozumieć osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt. 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. 2019 poz. 1482)

c) Wykonawca w formularzu oferty może zaznaczyć maksymalnie 4 warianty zatrudnienia.
d) W przypadku zaznaczenia więcej niż 4 wariantów zatrudnienia lub niezaznaczenia żadnego z wariantów oferta zostanie odrzucona
2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów

Wykluczenia

2) Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem
z postępowania.
2. Warunek wykluczenia –w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
3. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HOTEL ROBERT`S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI

Adres

11-730 Stare Sady

warmińsko-mazurskie , mrągowski

Numer telefonu

874298400

NIP

8450010445

Tytuł projektu

Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach

Numer projektu

RPWM.04.01.00-28-0562/16-03
 

 

 

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Budowa budynku Centrum Konferencyjnego
i Targowego przy Hotelu Robert`s Port
w miejscowości Stare Sady

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BUDEXTAN Przedsiębiorstwo Budowalne Sp. z o.o. Marcinkowo 156; 11 – 700 Mrągowo,
wpłynęła 07.12.2018r. za kwotę 20 368 800,00 zł brutto.

/uploads/rozstrzygniecieBAZA.pdf

 

Zestawienie znaków: Fundusze Europejskie, Barwy Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Europejska

Budowa budynku Centrum Konferencyjnego
i Targowego przy Hotelu Robert`s Port
w miejscowości Stare Sady

Termin składania ofert: do dnia 07-12-2018

Numer ogłoszenia: 1147824

 

Stare Sady dnia 06 listopada 2018r


Zamawiający – Hotel Robert`s Port , Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki, zaprasza do złożenia oferty na budowę budynku Centrum Konferencyjnego i Targowego przy Hotelu Robert`s Port w miejscowości Stare Sady w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, nr projektu POW.01.03.02-28- 0007/17 pod nazwą: „M2 System.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020
Procedura zamówienia prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z rozdziałem 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 MR/H 2014-2020/23(3)07/2017 oraz w oparciu o art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny.
I. Zamawiający:
Hotel Robert`s Port , Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki
NIP: 845-001-04-45
REGON 790007059
administracja@hotel-port.pl
tel.: 87 429 84 17; 507 835 306
II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę budynku Centrum Konferencyjnego i Targowego zaprojektowanego w technologii mieszanej żelbetowej, ze ścianami nośnymi monolitycznymi żelbetowymi i stropami żelbetowymi. W skład bryły budynku wchodzi jedna kondygnacja podziemna, dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe przykryte dachem dwuspadowym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej dostępnej pod linkiem https://www.dropbox.com/sh/5h4xlmhp8fwwleh/AAB41VyLBpkxb17bnDLbzyxMa?dl=0 Dokumentacja zabezpieczona jest hasłem udostępnianym zainteresowanym po przesłaniu maila na adres administracja@hotel-port.pl Sposób udostępniania jest zgodny z zasadami komunikacji pomiędzy stronami procedury.
3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, ustaleń zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami, zmianami, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, w tym prawem budowlanym i sztuką budowlaną.
4. Zamawiający określa minimalne długości gwarancji w zakresie robót budowlanych na okres minimum 3 lata;
5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne”). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej/koncepcji dokumentacji projektowej nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak Wykonawca stwierdzi/zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia,
że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zasygnalizował Zmawiającemu w formie zapytania i wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/zmiana treści zapytania, Zamawiający wspólnie z autorem dokumentacji projektowej sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie.
6. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych.
7. Ciężar wykazania spełnienia równoważności leży po stronie Wykonawcy w składanej ofercie.
8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w treści zapytania.
9. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów. Oferowanie rozwiązań równoważnych, w stosunku do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno–eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
10. Wspólny słownik zamówień:
1) CPV 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
11. Zamówienie realizowane jest w ramach umowy o dofinansowanie nr POPW.01.03.02-28-0007/17 pod nazwą: „M2 System.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020 na lata 2014 – 2020.
III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r,
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1) Wykaże dysponowaniem do realizacji zamówienia przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
2) wykażą się posiadanym doświadczeniem przy realizacji przynajmniej jedną budową/przebudową/remontem lub modernizacją budynku o kubaturze przynajmniej 2500 m3, w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca wykaże spełnienie warunku poprzez złożenie wykazu robót wraz z poświadczeniami (protokół odbioru/referencje).
2. Niewykazanie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadanego doświadczenia skutkować będzie wykluczeniem z postępowania .
3. Warunek wykluczenia w zakresie braku powiązań kapitałowo i/lub osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych stanowi część formularza oferty.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Oferta powinna być:
a) złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
b) musi być sporządzona w języku polskim,
c) dokumenty obcojęzyczne załączane są do oferty wraz z tłumaczeniem,
d) powinna być sporządzona na formularzu ofertowym właściwym dla danej części, załączonym do niniejszego zapytania (Załącznik nr 2) lub zawierać wszystkie informacje oraz oświadczenia zawarte w Załączniku nr 2
e) wszystkie miejsca w ofercie w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty.
2) Ofertę może złożyć wspólnie kilku wykonawców, wówczas ustanawiają pełnomocnika.
3) Na kopercie należy wpisać nr ogłoszenia.
4) Konsekwencje nieprawidłowego oznakowania na kopercie ponosi Wykonawca.
5) Wykonawca może złożyć ofertę jedynie na całość przedmiotu zamówienia.
6) Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną.
7) Wykonawca w treści oferty winien określić cenę brutto w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku zgodnie z zasadami rachunkowości.
8) Oferta może zostać dostarczona osobiście, przez posłańca, kurierem lub za pośrednictwem poczty. Datą wpłynięcia jest data dostarczenia oferty do Zamawiającego.
9) Do oferty należy dołączyć:
a) pełnomocnictwo, jeśli z załączonych dokumentów nie będzie wynikało upoważnienie do
reprezentacji Wykonawcy;
b) Wykaz osób
c) Wykaz robót wraz z poświadczeniami ( referencje/protokoły odbioru)
10) Zmiana lub wycofanie oferty:
a) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę;
b) Pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian albo o wycofaniu oferty musi być doręczone przed upływem terminu składania ofert i podpisane przez uprawnioną osobę/y, przy czym zmiana oferty musi być dokonana w sposób i formie przewidzianej dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”. Oświadczenia te muszą być jednoznaczne i nie powodować wątpliwości co do ich treści i zamiarów Wykonawcy.
c) Wycofanie lub zmiana oferty bez zachowania przez Wykonawcę wyżej wskazanych zasad nie będą skuteczne.
VI. Przesłanki odrzucenia oferty:
1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w części IV
ust. 3 zapytania
3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
VII. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie zamawiającego: Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński w Starych Sadach 4, 11-730 Mikołajki, do dnia 07 grudnia 2018r do godziny 12:00
VIII. Osoby do kontaktu:
Krzysztof Wanda; tel/fax 087 429 84 00 lub 507 835 306
IX. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
1. Oferty zostaną ocenione wg punktacji od 1 do 100, w sposób następujący:
a) całościowa cena brutto (waga 80 %) - od 0 - 80 pkt., w cenie należy uwzględnić wszystkie
koszty wykonania zlecenia,
metodologia obliczania pkt. ceny = (cena najniższa /cena oferowana) *80 pkt
b) okres gwarancji na roboty budowalne w budynku wielofunkcyjnym (waga 20%): od 0 - 20 pkt.
2. Kryterium „okres gwarancji” rozpatrywane będzie według następujących zasad:
3. Zamawiający wyznacza najkrótszy okres gwarancji (Okres Zgłaszania Wad) na przedmiot zamówienia na 3 lata, licząc od daty podpisania protokołu odbioru.
a) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 3 lat - Zamawiający wówczas przyzna: 0 punktów
b) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 4 lat - Zamawiający wówczas przyzna:10 punktów
c) w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę okresu gwarancji 5 lat i więcej -
Zamawiający wówczas przyzna: 20 punktów
4. w przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje inny niż wskazany powyżej okresu gwarancji, wówczas w celu przyznania punktacji okresu gwarancji zostanie zaokrąglony w dół do wskazanego okresu, natomiast zadeklarowany okresu gwarancji zostanie wpisany do umowy w sprawie zamówienia publicznego jako obowiązujący.
5. w przypadku jeżeli Wykonawca nie wskaże żadnego okresu gwarancji, jako obowiązujący zostanie przyjęty przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru, zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ,
6. jeżeli Wykonawca zadeklaruje okresu gwarancji krótszy niż 3 lata, wówczas oferta zostanie
odrzucona,
2. Po ustaleniu punktów w poszczególnych kryteriach nastąpi ich zsumowanie. Zostanie wybrana oferta o najwyższej liczbie punktów.
X. Przesłanki do aneksowania umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany:
1) W przypadku zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
2) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku przedłużających się czynności związanych z podłączeniem instalacji do sieci spowodowane działaniami operatora.
3) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany dokumentacji technicznej o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do zmiany;
4) W zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. wyniki ewentualnych wykopalisk archeologicznych).
5) W zakresie zmiany terminu w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów technologicznych (np: zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania) lub BHP.
6) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego,
7) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych,
8) W zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
9) W zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
10) W zakresie zamiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przeszkody podziemnej lub przeszkody prawnej powodującej przerwę w robotach budowlanych lub wymagające dokonania zmian w dokumentacji technicznej.
11) W zakresie terminu, wynagrodzenia i sposobu wykonania zamówienia, w przypadku ograniczenia zakresu robót wynikających z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia.
12) W zakresie zmiany osób odpowiedzialnych za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami zapytania.
13) W zakresie zawartych informacji w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
14) W zakresie zmiany podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
15) W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, w zakresie waloryzacji wynagrodzenie o wskaźnik wzrostu stawki podatku VAT.
16) W zakresie konieczności wprowadzenia zmiany oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy, np. danych teleadresowych, sposobu reprezentacji poprzez podanie nowych danych.
17) W zakresie zmniejszenia zakresu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia Zamawiającego od części zamówienia,
18) W przypadku wystąpienia konieczności miany zaoferowanych w ofercie urządzeń w przypadku braku ich dostępności na rynku, z zastrzeżeniem że nowe proponowane urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż zaoferowana w ofercie a wysokość wynagrodzenia wykonawcy nie może ulec zwiększeniu.
19) w uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się wprowadzenie zmian do dokumentacji technicznej, za zgodą Zamawiającego, Inspektora nadzoru, na wniosek Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez Wykonawcę dopuszcza się pod następującymi warunkami:
a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania elementu robót,
b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt,
c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez Zamawiającego,
d) zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych.
e) pierwotny produkt został wycofany z rynku lub jest niedostępny.
XI. Dodatkowe informacje
1) W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do: skontaktowania się z właściwymi Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert w zakresie wymaganych dokumentów oraz oświadczeń zawartych w ofercie.
2) Wyjaśnieniom i uzupełnieniom nie podlegają elementy podlegające ocenie w poszczególnych
Kryteriach.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnej rezygnacji z realizacji zamówienia bez
podania przyczyny.
4) Cena może być uznana za rażąco niską, kiedy będzie odbiegać od pozostałych cen o minimum
30%.
5) W toku oceny ofert Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonania poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z warunkami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta została poprawiona zostanie niezwłocznie o tym fakcie zawiadomiony przez Zamawiającego.
XII. Unieważnienie postępowania lub odstąpienie od zawarcia umowy
1. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy w następujących przypadkach:
1) Wystąpienia okoliczności powodujących, że koszt realizacji inwestycji ulega znacznemu zwiększeniu powodującemu niemożliwość sfinansowania zamówienia;
2) Powzięcia informacji przez Zamawiającego, że Wykonawca w celu uzyskania zamówienia posługiwał się nieprawdziwymi danymi.
3) Braku ofert spełniających wymagania Zamawiającego.
2. Zamawiający unieważni postępowanie w następujących przypadkach :
1) nie wpłynęła żadna ważna oferta;
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3) Wszystkie oferty podlegają odrzuceniu.
XIII. Informacja z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński; 11-730 Mikołajki.
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński; 11-730 Mikołajki, Stare Sady 4 jest Pan Robert Śliwiński, mail: daneosobowe@hotel-port.pl
3. Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na budowę budynku Centrum Konferencyjnego i Targowego przy Hotelu Robert`s Port w miejscowości Stare Sady prowadzonym w oparciu o zasadę konkurencyjności .
4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
procedury;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób wskazanych w ofercie i załącznikach;
7. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XIV. Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz sposób przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:
1) poniedziałek - piątek– od godzinach . 8:00 – 16.00
2. W przedmiotowym postępowaniu, komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1219) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy.
3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się z Wykonawcami za pośrednictwem telefonu.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przy
przekazywaniu następujących dokumentów:
1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści ogłoszenia,
2) wniosek o wyjaśnienie oraz wyjaśnienia dotyczące treści oferty oraz załączonych dokumentów,
3) wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny oraz odpowiedź Wykonawcy w powyższym zakresie,
4) zawiadomienie o odrzuceniu oferty,
5) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty),
6) zawiadomienie do Wykonawcy o złożeniu oferty po terminie,
7) zawiadomienie o unieważnieniu postępowania,
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują w/w oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie urządzeń Wykonawcy.
7. Adres do korespondencji Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki, Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730 Mikołajki
8. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na
ten adres - w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielenia wyjaśnień. Osobą do kontaktu jest:
Krzysztof Wanda tel/fax 087 429 84 00, 507 835 306; adres e-mail: administracja@hotel-port.pl
XV. Załączniki
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Dokumentacja projektowa
3. Wzór oferty
4. Wykaz osób
5. Wykaz robót.
6. Wzór umowy.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1052107

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1052106

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1052105

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1052104

 

 

 

Stare Sady, dnia 26-09-2017r.

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

nr HR/ZO/2/2017 z dnia 01-09-2017r.

Na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach.

 

Zamawiający HOTEL ROBERT’S PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „ Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach współfinansowanego z regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 - „Efektywność energetyczna” Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, unieważnienia procedurę zapytania ofertowego prowadzonego w trybie Zapytania Ofertowego na podstawie zasady konkurencyjności ogłoszoną w dniu 01-09-2017r. zmierzającą do wyboru oferenta na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach.

/uploads/UniewaznieniepostpowaniaHR_ZO_2_2017.pdf

 

 

W dniu 20-09-2017r. przeprowadzono ocenę i dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

na montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach.

Znak: HR/ZO/2/2017 

 

ZOBACZ PDF

 

 

/uploads/projektinstalacjifotowoltaicznejHR_ZO_2_2017.pdf

/uploads/ZapytanieofertoweHotelRobertsHR_ZO_2_2017.pdf

 

/uploads/UniewanieniezapytaniaofertowegoHR_ZO_1_2017_11-08-2017r_.pdf

 

 

/uploads/ZapytanieofertoweHR_ZO_1_2017.pdf

/uploads/projektinstalacjifotowoltaicznej.pdf

mobile nav bg
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Hotel Robert's Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730, Mikołajki Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane