Hotel Robert's Port ****, Mikołajki
Hotel Robert's Port

Projekty unijne M2 SYSTEM

Gwarancja najniższej ceny!
29 Wrzesień 2023
30 Wrzesień 2023
 1. Hotel Robert's Port
 2. Hotel
 3. Projekty unijne

 

Projekty unijne

 

 

Projekt: Dotacja na kapitał obrotowy dla HOTEL ROBERTS PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI

realizowany w ramach umowy o dofinansowanie Projektu: POPW.01.05.00-28-0036/20-00 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy: HOTEL ROBERTS PORT ŻEGLUGA PASAŻERSKA MIKOŁAJKI ROBERT ŚLIWIŃSKI w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 206 660,16 złotych

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 206 660,16 złotych

Dofinansowanie w kwocie 206 660,16 złotych

 

Okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie:

- rozpoczęcie w dniu 2020-07-01

- zakończenie w dniu 2020-09-30

 

M2 SYSTEM

Projekt realizowany w ramach osi priorytetowej 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działania 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Całkowita wartość projektu wynosi 38.601.904,04 zł.
Wkład funduszy europejskich wynosi 19.231.950,00 zł.

Projekt “M2 System” ma na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarczej Konsorcjum 4 przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, co zostanie osiągnięte dzięki realizacji przez te przedsiębiorstwa inwestycji we wspólną infrastrukturę produktów sieciowych oraz wspólne działania w sferach:

 1. promocji,
 2. wdrożenia standardów funkcjonowania produktu,
 3. nowatorskich narzędzi ICT,
 4. oferowania pakietów turystycznych w oparciu o całoroczny kalendarz imprez kulturalnych.

Konsorcjanci realizują w ramach 3 powiązanych ze sobą rdzeni (kulturowego, gastronomicznego i aktywnego) inwestycje w 3 kluczowych lokalizacjach Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (Węgorzewo, Stare Sady i Pisz). Dzięki temu, oraz dzięki wypracowanym w ramach projektu mechanizmom trwałej współpracy, oferować będą turystom przez cały rok znacznie poszerzony zakres usług turystycznych w ramach unikalnego, całorocznego i sieciowego produktu “Mazury na szlaku kultury”. Tak utworzony produkt w innowacyjny sposób przyczyni się do wydłużenia sezonu w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, tworząc całoroczną ofertę, opartą o wydarzenia kulturalne i nowe inwestycje. Jednocześnie stanowi on znaczącą modyfikację istniejącego produktu turystycznego – Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Usługi konsorcjantów będą oferowane w formie kompleksowych, objętych wspólnymi cenami i wspólnie wytwarzanych, oraz dostosowanych do potrzeb i oczekiwań klientów pakietów. Inwestycje stworzą nową jakość w infrastrukturze regionu, oraz umożliwią powstanie zupełnie nowych usług, jak obsługa dużych eventów i catering na wodzie, czy sieciowe wypożyczanie sprzętu turystycznego na obszarze Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności 4 MŚP, działających na terenie Krainy WJM, poprzez utworzenie do 2020 r. innowacyjnego, całorocznego, sieciowego produktu turystycznego “Mazury na szlaku kultury”. Powstanie on dzięki wspólnym inwestycjom i działaniom Konsorcjantów, realizowanym w oparciu o istniejący potencjał turystyczny obszaru, w szczególności o liniowy Szlak Wielkich Jezior Mazurskich i pozostałe walory przyrodniczo-kulturowe regionu, zgodnie z RIS dla Polski Wschodniej: turystyka/medycyna/zdrowie.

Celami pośrednimi będą:

 1. wzrost sprzedaży i wprowadzenie nowych, całorocznych produktów/usług do oferty 4 MŚP

 2. podniesienie jakości, integracja, pakietyzacja i dywersyfikacja oferty turystycznego 4 MŚP

 3. wdrożenie nowych, trwałych rozwiązań w zakresie kooperacji i świadczenia usług wspólnych przez 4 MŚP

 4. wzrost zatrudnienia na terenach wiejskich w sektorze pozarolniczym o 21 osób

 5. wdrożenie innowacji produktowej i procesowej w turystyce Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

 6. wydłużenie sezonu turystycznego w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich i lepsze wykorzystanie potencjału tego obszaru dla turystyki.

W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby turystów po wysokim sezonie turystycznym (szczególnie dzięki ofercie kulturowej i wybudowanej, całorocznej infrastrukturze). Projekt przyczyni się to do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw realizujących projekt, zwiększenia zatrudnienia na obszarach wiejskich w sektorze pozarolniczym, oraz lepszego wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturalnego regionu dla rozwoju całorocznej oferty turystycznej, a tym samym ograniczenia sezonowości. Działanie to wpisuje się doskonale w RIS Polski Wschodniej “turystyka, medycyna, zdrowie”.

Przejdź na stronę www projektu: M2 SYSTEM.

 

ARCHIWUM

 

Projekty unijne

 

 

 

Projekt: „Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach” dofinasowany w ramach umowy Nr RPWM.04.01.00-28-0562/16-00 zawartej w dniu 19 stycznia 2018r. w ramach Osi Priorytetowej 4 -,,Efektywność energetyczna”

Działania 4.1 -„Wspieranie wytworzenia i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

 

Opis projektu:

Projekt obejmuje budowę i montaż instalcji fotowoltaicznej polegających na przetwarzaniu światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną. Projekt realizowany będzie w Starych Sadach na działce nr 49/5 obręb Stare Sady, gmina Mil‹ołajki i składać się będzie z instalacji która składać się będzie z 125 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 40.00 kWp. Generowana energia z instaIacji będzie synchronizowana z publiczną siecią energetyczną. Wyprodukowana energia elektryczna przeznaczona będzie na własne cele.

 

Cel realizacji projektu:

Strategicznym celem projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, głównie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Szczegółowym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej Hotelu Roberts Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji prądu na potrzeby własne bez ingerencji w środowisko naturalne, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz poprawa wizerunku jako firmy promującej ochronę środowiska.

Cele szczegółowe:

- zwiększenie wykorzystania OZE w produkcji energii

- promowanie wykorzystania OZE poprzez mechanizm rozpowszechniania dobrych praktyk

- wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, racjonalnego, wykorzystania energii i źródeł odnawialnych

- zmniejszenie wykorzystywania paliw kopalnych na potrzeby energetyczne

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i poprawa jakości powietrza

- wpływ na racjonalne korzystanie z energii i zmniejszenie opłat

- poprawa jakości życia i ochrona zdrowia mieszkańców i turystów

- wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur

 

Cele projektu są zgodne z celem Strategii Rozwoju Gminy Mikołajki do roku 2025, jakim jest Zapewnienie efektywnej infrastruktury technicznej, który zakłada zwiększenie udziału OZE oraz rozwoju mikroinstalacji OZE dla przedsiębiorców.

Realizacja projektu pozwoli na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej z OZE w tym ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza związanej z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii.

 

Kalendarium projektu:

2016 – rozpoczęcie realizacji projektu;

2018 – podpisanie umowy o dofinasowanie projektu;

2019 – zmiany w projekcie i aneksowanie umowy;

10-2019  - wyłonienie wykonawcy

11-2019 – zakończenie rzeczowe realizacji projektu


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś „Turystyka”

Projekt:

„Uruchomienie obiektu turystycznego w standardzie czterogwiazdkowym w miejscowości Stare Sady”
w ramach:

 • Osi priorytetowej 2 – „Turystyka”
 • Działanie 2.1 – „Wzrost potencjału turystycznego”
 • Poddziałanie 2.1.1 – „Baza noclegowa i gastronomiczna”
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Celem projektu jest wzrost potencjału turystycznego regionu poprzez stworzenie kompleksowej oferty świadczenia wysokiej jakości usług turystycznych,  polegającej na uruchomieniu obiektu turystycznego w turystycznego w standardzie czterogwiazdkowym na przestrzeni 2 lat (2011-2012).  
Projekt inwestycyjny polega na rozbudowie istniejącego budynku hotelowego poprzez dobudowę nowej bryły składającej się  z trzech części: hotelowej, gastronomicznej oraz rekreacyjnej oraz zmianę jego standardu na czterogwiazdkowy.

Rezultaty projektu:

 • Liczba nowopowstałych/zmodernizowanych obiektów turystycznych - 1
 • Liczba utworzonych miejsc pracy - 20
 • Liczba nowych miejsc noclegowych – 122
 • Liczba osób korzystających z obiektów turystycznych – 18000 osób/rok
 • Liczba nowych miejsc gastronomicznych - 122

Projekt jest zgodny z innymi programami:

Komplementarność z RPO WiM na lata 2007-2013:

 • Oś priorytetowa nr 1.  Przedsiębiorczość – przyczynia się do poprawy jakości oferty usług firm konkurujących w regionie;
 • Oś priorytetowa nr 6. Środowisko przyrodnicze – wpływa pośrednio na ochronę środowiska poprzez popularyzację jego walorów, tym samym podniesienie w świadomości turysty i mieszkańca poczucia, iż użytkowanie środowiska to nie tylko przywilej i komfort ale i obowiązek utrzymania i podnoszenia jego walorów.

Program Rozwoju obszarów Wiejskich (oś priorytetowa nr 3. – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej) – przyczyni się do wzrostu zatrudnienia ludności, tym samym wzrośnie ich potencjał nabywczy, co w konsekwencji przyczyni się do podniesienia jakości życia pracowników i ich rodzin.

Kalendarium Projektu

 • Styczeń 2009 - złożenie wniosku o dofinansowanie;
 • Wrzesień 2010 – rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu;
 • 11 Lipca 2011 – podpisanie umowy o dofinasowanie projektu;
 • Sierpień 2011 – złożenie pierwszego wniosku o płatność;
 • Marzec 2012 – zakończenie rzeczowe realizacji projektu.
 • Sierpień 2012 – zakończenie finansowe realizacji projektu

Zapytania ofertowe


Oś „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

Projekt:

„Wdrożenie i uruchomienie systemu informatycznego w obiekcie hotelowym”
w ramach:

 • Osi priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
 • Działanie 7.2 – „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych”
 • Poddziałanie 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP”
 • Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. Cel główny realizowany będzie przez następujące cele szczegółowe:

 • Uruchomienie usług cyfrowych świadczonych poprzez serwis internetowy;
 • Uruchomienie systemu informatycznego przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowych funkcjonalności oraz połączenie komórek organizacyjnych.

Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu na poziomie rezultatu to:

 • Liczba nowych usług elektronicznych dla MSP świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa - 6 obszarów;
 • Liczba nowych usług elektronicznych dla obywateli świadczonych przez wsparte przedsiębiorstwa - 1 szt. (obsługa rezerwacji),
 • Liczba korzystających z usług oferowanych w sieci - 18 250 szt.

Kalendarium Projektu:

 • Wrzesień 2011 - złożenie wniosku o dofinansowanie;
 • Grudzień 2011 – rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu;
 • 29 Grudzień 2011 – podpisanie umowy o dofinasowanie projektu;
 • Styczeń 2012 – złożenie pierwszego wniosku o płatność;
 • 30 wrzesień 2012 - rzeczowe zakończenie realizacji projektu
 • 31 październik 2012 - zakończenie finansowe realizacji projektu.

Zapytania ofertowe


Oś „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”

Projekt:

„Uruchomienie portu żeglugi śródlądowej w miejscowości Stare Sady” 

w ramach:

Osi Priorytetowej 5 – „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”,
Działania 5.1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny”,
Poddziałania 5.1.4 – „Infrastruktura portowa”

Głównym celem projektu jest poprawa spójności transportowej obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Cel główny realizowany będzie przez następujące cele niższego rzędu:

 • Uruchomienie nowej trasy na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich,
 • Zwiększenie liczby podróżnych korzystających z transportu wodnego,
 • Poprawa komfortu podróżowania, poprzez podniesienie jakości infrastruktury w porcie.

Kalendarium Projektu:

 • Czerwiec 2012 - złożenie wniosku o dofinansowanie;
 • 24 Czerwca 2014 – podpisanie umowy o dofinasowanie projektu;
 • 01 Września 2014 – rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu;

Zapytania ofertowe

mobile nav bg
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Hotel Robert's Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730, Mikołajki Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane