Hotel Robert's Port ****, Mikołajki

Regulamin

Gwarancja najniższej ceny!
04 Sierpień 2021
05 Sierpień 2021
 1. Hotel Robert's Port
 2. Regulamin

Regulamin Hotelu

Zameldowanie

 1. Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

Doba hotelowa

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego. 
 2. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.

Osoby niezameldowane

 1. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00.
 2. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w Recepcji Hotelu.

Cisza nocna

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 24:00 do 6:00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 3. Hotel zastrzega sobie możliwość zorganizowania okazjonalnych imprez nocnych po uprzednim poinformowaniu Gości hotelowych z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Bezpieczeństwo

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien upewnić się, że drzwi są zamknięte. 

Przedmioty pozostawione w hotelu

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Odpowiedzialność materialna i prawna

 1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. 
 3. Jeżeli po zameldowaniu Gość zauważy w pokoju hotelowym jakiekolwiek uszkodzenia lub braki jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi reakcję.

Palenie na terenie hotelu

 1. Na terenie Hotelu i w pokojach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Naruszenie tej zasady jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie karą umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień pobytu.

Pobyty zwierząt

 1. W Hotelu mogą przebywać oswojone zwierzęta domowe. Przyjazd zwierzęcia należy poprzedzić zgłoszeniem podczas rezerwacji pokoju. Koszt pobytu zwierzęcia w Hotelu zależny jest od wagi psa: mały (do 10 kg) 50zł/doba, większy (powyżej 10 kg) 70zł/doba.
 2. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 3. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, Klubu Malucha oraz na teren placu zabaw dla dzieci.
 4. Zwierzę musi posiadać własne posłanie oraz akcesoria do karmienia.
 5. Właściciele zwierząt są zobligowani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie Hotelu. Torebki na nieczystości można nieodpłatnie pobrać w Recepcji.
 6. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

Klub Malucha

 1. Dziecko poniżej 5. roku życia powinno przebywać w Klubie Malucha pod opieką osoby dorosłej. 
 2. Urządzenia zamontowane w Klubie Malucha są przeznaczone tylko dla dzieci o wzroście maksymalnym 140 cm i wadze do 35 kg.
 3. Za uszkodzenia dokonane przez dziecko w Klubie Malucha odpowiada jego opiekun.
 4. Każdy opiekun powinien zwrócić uwagę aby dziecko korzystało z urządzeń w Klubie Malucha zgodnie z ich przeznaczeniem oraz logiką tzn. nie wchodziło po zjeżdżalni, nie doprowadzało do kolizji ruchu, nie chwytało lub wchodziło po kolorowych siatkach ochronnych.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i rzeczy wniesione przez Gości na teren Klubu Malucha i place zabaw.
 6. W Klubie malucha obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.

Postanowienia końcowe

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi reakcję.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.

Oferty specjalne

mobile nav bg
Zobacz na mapie
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij