Hotel Robert's Port ****, Mikołajki
Hotel Robert's Port

Regulamin Hotelu Robert's Port

Gwarancja najniższej ceny!
29 Wrzesień 2023
30 Wrzesień 2023
 1. Hotel Robert's Port
 2. Regulamin Hotelu Robert's Port

Regulamin Hotelu

Zameldowanie

 1. Gość Hotelu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

Doba hotelowa

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 11:00 dnia następnego. 
 2. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże Hotelu. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 4. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11:00, program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za pół doby wynajmu pokoju hotelowego według cen pełnych.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba hotelowa, za którą uiścił opłatę.

Osoby niezameldowane

 1. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7:00 do 22:00.
 2. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny dostawki z cennika dostępnego w Recepcji Hotelu.

Cisza nocna

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 24:00 do 6:00 dnia następnego.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Hotelu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.
 3. Hotel zastrzega sobie możliwość zorganizowania okazjonalnych imprez nocnych po uprzednim poinformowaniu Gości hotelowych z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Bezpieczeństwo

 1. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 2. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien upewnić się, że drzwi są zamknięte. 

Przedmioty pozostawione w hotelu

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

Odpowiedzialność materialna i prawna

 1. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. 
 3. Jeżeli po zameldowaniu Gość zauważy w pokoju hotelowym jakiekolwiek uszkodzenia lub braki jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi reakcję.
 4. Należy zachować ostrożność przy korzystaniu z kosmetyków i wszelkich innych środków w aerozolu, ponieważ skierowanie strumienia aerozolu w czujnik dymu może wywołać alarm przeciwpożarowy. Kara umowna za uruchomienie czujnika pożarowego w pokoju hotelowym wynosi 1000 zł, a w przypadku roszczeń Straży Pożarnej wobec Hotelu za nieuzasadnione wezwanie, Gość zostanie obciążony dodatkowo kwotą tych roszczeń.
 5. Kara umowna za nieuzasadnione uruchomienie ręcznego ostrzegacza przeciwpożarowego (ROP) w częściach wspólnych Hotelu oraz w Mazurskim Centrum Kulturalno-Wystawienniczym wynosi od 10.000 zł, a w przypadku roszczeń Straży Pożarnej wobec Hotelu za nieuzasadnione wezwanie, Gość zostanie dodatkowo obciążony kwotą tych roszczeń.

Palenie na terenie hotelu

 1. Na terenie Hotelu i w pokojach obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych. Naruszenie tej zasady jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na obciążenie karą umowną w wysokości 1000 zł. W przypadku roszczeń Straży Pożarnej wobec Hotelu za nieuzasadnionego wezwanie, Gość zostanie obciążony kwotą tych roszczeń.

Pobyty zwierząt

 1. W Hotelu mogą przebywać oswojone zwierzęta domowe. Przyjazd zwierzęcia należy poprzedzić zgłoszeniem podczas rezerwacji pokoju. Koszt pobytu zwierzęcia w Hotelu to 100zł/doba.
 2. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela, bądź osoby upoważnionej.
 3. Właścicieli zwierząt obowiązują powszechne zasady: zabrania się wprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych, rekreacyjnych, Klubu Malucha oraz na teren placu zabaw dla dzieci.
 4. Zwierzę musi posiadać własne posłanie oraz akcesoria do karmienia.
 5. Właściciele zwierząt są zobligowani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie Hotelu. Torebki na nieczystości można nieodpłatnie pobrać w Recepcji.
 6. Wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzę będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

Opłaty dodatkowe

 1. Bezpłatna zamiana pokoju na inny jest możliwa natychmiast po zameldowaniu i obejrzeniu pokoju. Po upływie 15 min bądź skorzystaniu z wyposażenia pokoju naliczona zostanie opłata serwisowa w kwocie 150 zł.
 2. Na życzenie gościa oferujemy szlafrok hotelowy. Kaucja za wypożyczenie szlafroka wynosi: 100 zł / szlafrok.

Klub Malucha

 1. Dziecko poniżej 5. roku życia powinno przebywać w Klubie Malucha pod opieką osoby dorosłej. 
 2. Urządzenia zamontowane w Klubie Malucha są przeznaczone tylko dla dzieci o wzroście maksymalnym 140 cm i wadze do 35 kg.
 3. Za uszkodzenia dokonane przez dziecko w Klubie Malucha odpowiada jego opiekun.
 4. Każdy opiekun powinien zwrócić uwagę aby dziecko korzystało z urządzeń w Klubie Malucha zgodnie z ich przeznaczeniem oraz logiką tzn. nie wchodziło po zjeżdżalni, nie doprowadzało do kolizji ruchu, nie chwytało lub wchodziło po kolorowych siatkach ochronnych.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i rzeczy wniesione przez Gości na teren Klubu Malucha i place zabaw.
 6. W Klubie malucha obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz wprowadzania zwierząt.

Postanowienia końcowe

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi reakcję.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Hotelu.
 3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Hotelu.

Załącznik do regulaminu hotelowego.

Cennik hotelowych kar pieniężnych Za każdy jednorazowy przypadek:

1. Palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych w szczególności w pokojach – 1000 PLN

2. Przyjazd ze zwierzęciem bez zgody hotelu – 1000 PLN 

3. Zakłócanie ciszy nocnej – 1000 PLN

4. Bezpodstawne uruchomienie alarmu – 1000 PLN

5. Sprzątanie wymiocin lub innych nieczystości fizjologicznych – 1000 PLN

Uwaga: Jeżeli obciążająca Gościa kara pieniężna nie pokryje poniesionej przez Hotel szkody, za którą Gość odpowiada, lub gdy w danej sytuacji/zdarzeniu wyrządzającym szkodę kara pieniężna nie występuje, Hotel ma prawo obciążyć Gościa odszkodowaniem do wysokości wyrządzonej szkody.

Oferty specjalne

Sylwester na Mazurach
od 417 /os./noc
od 333 /os./noc
Sylwester na Mazurach
 • min. 3 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Zobacz szczegóły
Ekspresowa Regeneracja po Lecie
od 490 /os./noc
od 421 /os./noc
Ekspresowa Regeneracja po Lecie
 • 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Zobacz szczegóły
Weekend Listopadowy w Hotelu Robert's Port
od 477 /os./noc
od 381 /os./noc
Weekend Listopadowy w Hotelu Robert's Port
 • min. 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Zobacz szczegóły
Boże Narodzenie na Mazurach
od 380 /os./noc
od 304 /os./noc
Boże Narodzenie na Mazurach
 • min. 3 noce
 • Pełne wyżywienie
Zobacz szczegóły
Rozgrzewający pakiet SPA
od 470 /os./noc
od 400 /os./noc
Rozgrzewający pakiet SPA
 • 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Zobacz szczegóły
Relaks w SPA w Starych Sadach
od 462 /os./noc
od 402 /os./noc
Relaks w SPA w Starych Sadach
 • 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Zobacz szczegóły
Weekend Halloween na Mazurach
od 341 /os./noc
od 307 /os./noc
Weekend Halloween na Mazurach
 • min. 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Zobacz szczegóły
Pakiet Romantyczny
od 457 /os./noc
od 370 /os./noc
Pakiet Romantyczny
 • 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Zobacz szczegóły
SPA dla Dwojga
od 452 /os./noc
od 393 /os./noc
SPA dla Dwojga
 • 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Zobacz szczegóły
od 502 /os./noc
od 452 /os./noc
"ŚWIAT MASAŻY" Pakiet Relaksacyjny
 • 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Zobacz szczegóły
Przyjaciółki w SPA
od 412 /os./noc
od 354 /os./noc
Przyjaciółki w SPA
 • 2 noce
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Zobacz szczegóły
Wypoczynek na Mazurach ze śniadaniem i obiadokolacją
od 360 /noc
Wypoczynek na Mazurach ze śniadaniem i obiadokolacją
 • dowolna dł. pobytu
 • HB – Śniadanie i obiadokolacja
Zobacz szczegóły
Nocleg ze śniadaniem - oferta elastyczna
od 154 /os./noc
Nocleg ze śniadaniem - oferta elastyczna
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
Zobacz szczegóły
Nocleg ze śniadaniem - oferta bezzwrotna
od 142 /os./noc
Nocleg ze śniadaniem - oferta bezzwrotna
 • dowolna dł. pobytu
 • BB – Śniadanie w cenie
Zobacz szczegóły
mobile nav bg
Zobacz na mapie

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Hotel Robert's Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński, Stare Sady 4, 11-730, Mikołajki Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane